מכון התקנים

צו יבוא חפשי מתנה יבואם של מוצרים מסויימים לארץ ב"אישור תקן" (בדיקתם במעבדה המאושרת לבצוע פעולה זו). רשימת התקנים שמוצרים אלה מתייחסים אליהם, מופיעה בתוספת השנייה של צו יבוא חופשי.

 כל תהליך של אישור יבוא מתחיל בהגדרת פרט המכס, הנעשה בדרך כלל על ידי עמיל המכס. פרט המכס מגדיר את המוצר. לאחר שהוגדר פרט המכס נעשות הפעולות הבאות:

 היבואן או נציגו פונים למכון התקנים ומציגים את המסמכים הבאים

  • בקשה לשחרור יבוא 
  • שטר מטען 
  • חשבון ספק 
  • מסמכים לזיהוי מוצרים (קטלוגים וכדומה

נציג מכון התקנים הישראלי, שהוסמך לכך, בודק אם על המוצר המיובא חל התקן הישראלי. במידה והתקן אינו חל על המוצר, יקבל היבואן אישור תקן על סמך תל"ח (תקן לא חל) מאת מכון התקנים, ויוכל לשחרר את המשלוח המיובא.  

במידה והתקן חל על המוצר והוא חייב בדיקה, יוודא תחילה נציג מכון התקנים אם יש הסכם הכרה הדדית עם מוסד בחו"ל בתחום הבדיקה הנדרשת. בהתאם לסוג ההסכם, אם קיים, יתבצע המשך הטיפול

 בדיקת המשלוח הראשון:
מומלץ להביא דוגמת המוצר שרוצים לייבא לבדיקת דגם במכון התקנים, בטרם היבוא של המשלוח כולו. אם הוצגה דוגמה כזו ותוצאות הבדיקות היו חיוביות, יקבל היבואן תעודה חיובית אשר תשמש כאישור דגם ובסיס למתן "אישור תקן" למשלוחי המוצרים שיגיעו בעתיד, מאותו הדגם ושל אותו יצרן

 מוצרים המסומנים בתו-תקן ישראלי פטורים מבדיקת הדגם (אב טיפוס)

 
אם ליבואן או למוצר "היסטוריה חיובית", ישנה אפשרות להקל על משטר הבדיקות. ההקלה באה לידי ביטוי בהקטנת גודל המידגמים או בהקטנת תדירות הבדיקה. כמו כן מאפשרת היסטוריה חיובית להתיר שיווק המוצרים מיד עם הגיע המשלוח. הסטוריה שלילית למוצר או ליבואן מאלצת להחמיר במשטר הבדיקות

 
קיימים ארבעה סוגי בדיקות: בדיקה מלאה, בדיקה חלקית, בדיקת השלמה ובדיקת זיהוי.

 בדיקה מלאה:
בדיקה זו מתבצעת עם תחילת היבוא או כשלב מקדים לתהליך היבוא. תדירות הבדיקה - אחת לחיי דגם או בפרקי זמן שונים ומוגדרים מראש, בהתאם לסוג המוצר.

 בדיקה חלקית:
בדיקה, שמטרתה לקבוע אם המוצרים שבמנה מתאימים לחלק מדרישות התקנים החלים עליהם.

 בדיקת השלמה:
בדיקה זו נעשית כאשר קיים הסכם הכרה הדדית עם מוסד כלשהו בחו"ל, שתעודת הבדיקה שלו מוצגת למכון התקנים, אולם התקן לפיו נבדק המוצר אינו זהה בכל סעיפיו לתקן הישראלי הרלוונטי למוצר.

 בדיקת זיהוי:
בדיקה שמטרתה לבחון אם המוצרים המיובאים זהים לאלה שנבדקו בעבר בבדיקה מלאה (בדיקת דגם)

 אם מתגלה ליקוי במוצר, שניתן לתיקון, רשאי היבואן לבצע את התיקון. המשלוח של המוצרים, משוחרר למחסני היבואן תמורת התחייבות שהלקוי יתוקן והפקדה של ערבות במכס. מכון התקנים בודק את המוצרים, לאחר שבוצעו בהם התיקונים הנדרשים. לאחר אישור המכון, מקבל היבואן הפנייה לבנק להחזר הפיקדון.  

 כאשר המשלוח אינו מתאים לדרישות התקן, ולא ניתן להתאימו, ניתנות האפשרויות הבאות ליבואן: להשמיד את הטובין שבמשלוח בנוכחות נציג המכון, או להחזיר את המשלוח לספק בחו"ל תוך הצגת רשימון יצוא לנציג המכון.  

כל השלבים המפורטים לעיל מופיעים בצורה מפורטת בנוהל 401 שפרסם מכון התקנים, נוהל זה בא להבהיר ליבואנים מהם הסדרים שעל פיהם בודקים ומשחררים מוצרים מיובאים,על מנת להקטין, ככל האפשר, את אי ההבנות ולהקל, ככל האפשר, על הליכי השחרור

נתונים נוספים