LINER TERMS

Liner Terms – תנאי ההובלה - ברי פינטוב

ה- Liner Terms מגדירים את מסגרת תעריף ההובלה בין הקונה/ המוכר והמוביל

תנאים אלו מופיעים ע"ג שטר המטען וכוללים שלושה מרכיבים:

טעינה - In

הובלה

פריקה - Out

המונח Free = לא כולל

המונח Liner = כולל

 

 

שם המונח

קיצור

תאור המונח

המרכיבים העיקריים

מי משלם ... חלוקת ההוצאות בין קונה ומוכר

Liner Terms

LT

דמי ההובלה כוללים טעינה, הובלה ופריקה

Loading, Stowage, Trimming, Sea Transport, Discharge

דמי הובלה כוללים פריקה וטעינה

Prepaid - כל ההוצאות על חשבון המוכר

Collect - כל ההוצאות על חשבון הקונה

Liner In

LI

דמי ההובלה כוללים טעינה לא כוללים פריקה

Loading, Stowage, Trimming, Sea Transport

טעינה ע"ח המוכר פריקה ע"ח הקונה

Liner Out

LO

דמי ההובלה לא כוללים טעינה, כוללים פריקה.

Stowage, Trimming, Sea Transport, Discharge

טעינה ע"ח הקונה פריקה ע"ח המוכר

Liner In Free Out

LIFO

דמי ההובלה כוללים טעינה לא כוללים פריקה

Loading, Stowage, Trimming, Sea Transport

טעינה ע"ח המוכר פריקה ע"ח הקונה

Free In Liner Out

FILO

דמי ההובלה לא כוללים טעינה, כוללים פריקה.

Stowage, Trimming, Sea Transport, Discharge

טעינה ע"ח הקונה פריקה ע"ח המוכר

Free In And Out

FIO

דמי ההובלה לא כוללים   טעינה ופריקה

Sea Transport

הפריקה והטעינה ע"ח הקונה

Free In Out Stowed

FIOS

דמי ההובלה לא כוללים   את הטעינה, הסידור בבטן האונייה והפריקה

Sea Transport

פריקה וטעינה ע"ח הקונה

Free In Out Trimmed

FIOT

דמי ההובלה לא כוללים את הטעינה היישור של הצובר באונייה והפריקה.

מכולות צובר = Trimmed

Sea Transport

פריקה וטעינה ע"ח הקונה כולל דמי סוורות

(שימוש באוניית צובר

Free In Out Stowed Trimming

FIOST

דמי ההובלה לא כוללים את הטעינה סידור בבטן האונייה, יישור של הצובר באונייה והפריקה.

מכולות צובר = Trimmed

Sea Transport

פריקה וטעינה ע"ח הקונה

 


ה – Liner Terms   ב – Incoterms

 

 

תנאי המכר / Incoterms

Liner terms

EXW

-

FAS

Liner Terms (LT)

FOB

Free In (FI)

FCA

-

CFR

Free Out (FO) / Liner Terms (LT)

CIF

Free Out (FO) / Liner Terms (LT)

CPT

-

CIP

-

DAP/FFP

- Liner Terms (LT)

 

 

תנאי משלוח מכולה

הובלה משולמת ע"י .....

Incoterms

הגדרה ע"ג שטר מטען

Collect / Pre-Paid

מטען חלקי - LCL

קונה

EXW

CFS/CFS

Collect

קונה

FCA

מוכר

CPT

CFS/CFS

Pre-Paid

מוכר

CIP

מוכר

DDU

עד לבית הקונה

Pre-Paid

מוכר

DDP

מכולה מלאה - FCL

קונה

EXW

H/H ; FCL/FCL

Collect

קונה

FCA

CY/CY; H/H

Collect

מוכר

CPT

CY/CY; H/H

Pre-Paid

מוכר

CIP

מוכר

DDU

עד לבית הקונה

Pre-Paid

מוכר

DDP

 

CFS Container Freight Station - מסוף עורפי במשלוחים חלקיים

CFS/CFS – סטטוס המציין שהטובין הומכלו במסוף עורפי ויפורקו במסוף עורפי.

 

FCL/FCL Full Container Load – סטטוס המציין שהטובין הומכל (מטען בגודל מכולה שלמה) בבית היצואן ויפורק בבית היבואן.

 

CY Container Yard – מסוף עורפי בשלוחים של מכולה מלאה , FCL .

CY/CY – סטטוס המציין שהמכולה התקבלה במסוף עורפי ותפורק במסוף עורפי.

H/H House To House – סטטוס המציין שהמכולה הומכלה בבית היצואן ותפורק בבית היבואן.

H/P House To Pier - סטטוס המציין שהמכולה הומכלה בבית היצואן ותפורק ברציף בנמל היבוא, סעיף זה יופיע ע"ג שטרי המטען כאשר היצואן שולח מטען למספר יבואנים.

 

UST/UST Under Ship Tackle - סטטוס המציין שהמטען מוגש לאניה בנמל המוצא מתחת למנוף ויימסר לקונה בנמל היעד מתחת למנוף. סטטוס זה נפוץ בעיקר במטענים שהם נפיצים (חומר נפץ)

Ship Tackle = מנוף

 

 

 

 

 

 

 

נתונים נוספים